Pylica nie odpuszcza

Pylica nie odpuszcza


Powołując się na dane Instytutu Medycyny Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, w latach 2016-2020 w całym górnictwie
stwierdzono łącznie 1 717 przypadków chorób zawodowych, z czego największy udział miała pylica płuc
. W sumie
odnotowano 1530 przypadków, tj. 89,1 proc. wszystkich chorób zawodowych w górnictwie. Naj­wię­cej przy­pad­ków od­no­to­wa­no w 
ro­ku 2016, na­stęp­nie w dwóch ko­lej­nych la­tach od­no­to­wa­no spa­dek, po czym w ro­ku ponownie odnotowano 2019 wzrost. Przy­pad­ki
te w głównej mierze do­ty­czą by­łych pra­cow­ni­ków kopalni – eme­ry­tów, gdyż u czyn­nych za­wo­do­wo pra­cow­ni­ków ko­palń w ro­ku 2019
od­no­to­wa­no tylko 9 przy­pad­ków te­j choroby. Naj­więk­szy wpływ na licz­bę cho­rób za­wo­do­wych  w gór­nic­twie ogó­łem ma
za­cho­ro­wal­ność w gór­nic­twie wę­gla (230 cho­rób w tym 221 py­lic), a na ko­lej­nym miej­scu za­cho­ro­wal­ność w dzia­łal­no­ści usłu­go­wej
wspo­ma­ga­ją­cej gór­nic­two i wy­do­by­wa­nie, do któ­rych za­li­cza się dzia­łal­ność firm usłu­go­wych wy­ko­nu­ją­cych czyn­no­ści po­wie­rzo­ne w 
ru­chu za­kła­dów gór­ni­czych, ale rów­nież Spół­kę Re­struk­tu­ry­za­cji Ko­palń S.A., w związ­ku z czym do tej kate­gorii dzia­łal­no­ści
go­spo­dar­czej tra­fia­ją wszyst­kie licz­ne przy­pad­ki py­licy płuc u by­łych pra­cow­ni­ków ko­palń zli­kwi­do­wa­nych lub bę­dą­cych w fa­zie
li­kwi­da­cji. Naj­waż­niej­sze elementem w przeciwdziałaniu powstania pylicy jest stosowanie odpowiednich środków
ochrony indywidualnej
oraz pro­fi­lak­tycz­ne wy­ko­ny­wa­nie ba­dań RTG klat­ki pier­sio­wej. W przy­pad­kach roz­wi­nię­tej py­li­cy, ba­da­nie
ra­dio­lo­gicz­ne słu­ży do mo­ni­to­ro­wa­nia jej prze­biegu. Zmia­ny w płu­cach są za­zwy­czaj mniej na­si­lo­ne niż w przy­pad­ku py­li­cy krze­mo­wej,
a stan cho­re­go po­gar­sza się wol­niej.

 

Kontakt

 
Telefon

(32) 771-62-04